Posted in Bone Netsuke

Yamato Takeru Nomikoto Netsuke,Edo Meiji era